โครงการค่ายสถาปัตย์ปฎิบัติออกแบบสหศาสตร์ภาคฤดูร้อน