ป้ายกำกับ: กิจกรรมสรุปผลงานโครงการค่ายสถาปัตย์ปฏิบัติการออกแบบสหศาสตร์ภาคฤดูร้อน เพื่ออนุรักษ์พัฒนาชุมชนยั่นยืน 2565