หมวดหมู่: โครงการค่ายสถาปัตย์ปฏิบัติการออกแบบสหศาสตร์ภาคฤดูร้อน เพื่ออนุรักษ์พัฒนาชุมชนยั่งยืน ๒๕๖๕ (Arch CU summer camp ๒๐๒๒)

โครงการค่ายสถาปัตย์ปฏิบัติการออกแบบสหศาสตร์ภาคฤดูร้อน
เพื่ออนุรักษ์พัฒนาชุมชนยั่งยืน ๒๕๖๕
(Arch CU summer camp ๒๐๒๒)