Spread the love

การประชุมรับฟังความคิดเห็น

ในจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประชานฤมิตร

BANGPHO LIVING LAB”

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.

ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมซอยประชานฤมิตร

 

ขอขอบคุณทุกท่าน

ทีมวิจัย ชุมชน หน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง