กิจกรรมสรุปผลงานโครงการค่ายสถาปัตย์ปฏิบัติการออกแบบสหศาสตร์ภาคฤดูร้อน

เพื่ออนุรักษ์พัฒนาชุมชนยั่นยืน 2565

( Arch CU summer camp 2022 ) 30 มิถุนายน 2565

ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมซอยประชานฤมิตร