Spread the love

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ส.ส. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ เสนอต่อสภาฯ

ส่งเสริมกิจการชุมชนถนนประชานฤมิตร ย่านบางโพ ฟื้นงานประเพณี “ถนนสายไม้”

กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นชุมชนหลังโควิด-19 คลี่คลาย