Spread the love

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส.ส. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ประกอบการย่านประชาคมประชานฤมิตร

ที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เพื่อหาแนวทางการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ร่วมกัน